หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 
 
นายประกอบ จิวจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
 
 
กิจกรรม
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
“ การคมนาคม สะดวก เศรษฐกิจดี องค์กรชุมชนเข็มแข็ง
เป็นแหล่งการเรียนรู้ ควรคู่การสืบสานประเพณีอันดีงาม ”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
 
ยุทธศาสตร์
 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางการพัฒนา

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน และทางระบายน้ำ

พัฒนาการจราจร

พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ

พัฒนาระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม

ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมระบบการศึกษา

เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมศาสนา

ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข และกีฬา
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมความรู้และให้บริการสาธารณสุขมูลฐาน

ส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชน

ส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร

การักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมสวัสดิการให้ข้าราชการและพนักงานจ้าง

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สร้างจิตสำนึก และตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

เฝ้าระวัง ป้องกัน บำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การควบคุมมลพิษต่างๆ ที่เป็นภัยต่อประชาชน

พัฒนาบำรุงรักษา อ่างเก็บน้ำ สระน้ำและแหล่งน้ำต่าง ๆ
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

สนับสนุน และส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร ให้มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษ

พัฒนารายได้
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง