หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 
 
นายประกอบ จิวจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.(1)
- งานตรวจสอบภายใน (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1)
 
สำนักปลัด อบต.
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)
 
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)
 
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานอำนวยการ
- งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานนิติการ
- งานเลขานุการ อบต.
   
 
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนารายได้
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
   
   
   
   
 
- งานสาธารณูปโภค
1. ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายควบคุมก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)
  - งานควบคุมการก่อสร้าง
  - งานผังเมือง
   
 
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น) (1) ว่าง
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1)
 
กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) (1)
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(สถานีอนามัยบ้านโกรกสิงขร)
1. ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น) (1) ว่าง
  - งานส่งเสริมสาธารณสุข
  - งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน
  - งานควบคุม และจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
   
 
- งานบริหารการศึกษา
- งานกิจการโรงเรียน
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 032-265-123