หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

ราชบุรีเมืองโอ่งมังกร

แหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนธรรมชาติที่ อ.สวนผึ้ง

สุดตระการตาถ้ำเขาบิน

เพลิดเพลินค้างคาวร้อยล้านสัดเขาช่องพราน

เที่ยวกินเพลินๆ ที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
1
2
3
4
5
   
      อบต.ด่านทับตะโก ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลตำบลให้แก่ประชาชนและผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราว สุข-ทุกข์ ของประชาชน
      นอกจากนี้ อบต.ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการบริหารงาน ราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
 
บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ไวรัสร้ายของลูกน้อย…โรคอาร์เอสวี (RS [ 9 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของลูกหลานตาบอด [ 6 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่งฯ [ 5 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศ เรื่องการประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก [ 3 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 [ 19 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศแผนพัฒนาบุคคลากรประจำปี 2564-2566 [ 19 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายนอกสถานที่ปี 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 30 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทความด้านกฎหมาย [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
เว็บไซต์ (ชั่วคราว) อบต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ให้บริการแล้วค่ะ [ 7 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ช่องทางการร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนราชการฯ [ 20 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 16 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม : การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็ [ 13 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
 
อบต.ด่านทับตะโก บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ไวรัสร้ายของลูกน้อย…โรคอาร์เอสวี (RS [ 9 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ด่านทับตะโก ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของลูกหลานตาบอด [ 6 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
 
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว7015  [ 23 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3621  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แก้ไข QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3623  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3619  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3620 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3604 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3603  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กจ. มท 0802.3/ว3541  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/ว3581  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว3595  [ 18 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3555 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3591 [บัญชีรายละเอียด]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3571  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3583 [เอกสารแนบ]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3579 [บัญชีรายละเอียด 1] [บัญชีรายละเอียด 2] [บัญชีรายละเอียด 3] [บัญชีรายละเอียด 4]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3594  [ 18 พ.ย. 2563 ]
 

กล้วยเบรคแตก

ที่ทำการ อบต.ด่านทับตะโก
   


คณะทำงานสุ่มตรวจอาหารกลางวันองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 12 


มอบถุงยังชีพช่วยเหลื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลด่านทับตะโก [ 12 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 8 


เปิดงานการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลด่านทับตะโก ด่านทับตะโกเกมส์ ประจำปีการศีกษา 25 [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 11 


ต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมการเร่งรัดการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้อง [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 8 


ออกสำรวจความเสียหายเหตุวาตภัย ตำบลด่านทับตะโก วันที่เกิดเหตุ 12 กันยายน 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 4 


โครงการอบรมเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 6 


โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 5 


เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคผู้ใหญ่อบต. รางบัวจอมบึงจ. ราชบุรี [ 9 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 5 


แจกน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแก่ประชาชนผุ้ได้รับความเดือดร้อน [ 8 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 6 


ตรวจสอบภารกิจที่ได้รับการจัดการโอนด้านข้างของสถานีคุมขังสิงขร [ 31 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
เว็บไซต์ (ชั่วคราว) อบต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ให้บริการแล้วค่ะ (9 พ.ย. 2563)    อ่าน 20  ตอบ 1  
 
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2563
 
 
รบ 0023.1/ว1216 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเลือกตั้งท้องถิ่น หลักเกณฑ์คุณสมบัติ และข้อห้ามของสมาชิกสภาและผู้บริหารอปท.  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
รบ 0023.3/ว1215 ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
รบ 0023.3/ว1214 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
รบ 0023.3/ว29643 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวด ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
รบ 0023.3/ว1213 ขอเอกสารเพิ่มเติม คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
รบ 0023.3/ว29642 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยงานรับงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
รบ 0023.3/ 29522 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาส ที่ 1  [ 18 พ.ย. 2563 ]    
รบ 0023.2/ว29511 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563  [ 18 พ.ย. 2563 ]    
รบ 0023.3/ว1212 เร่งรัดบันทึกข้อมูลชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลาง INFO ระบบใหม่  [ 18 พ.ย. 2563 ]    
รบ 0023.3/ว29521 ขอความร่วมมือสนับสนุนการจ้างแรงงานนักโทษเด็ดขาดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้  [ 18 พ.ย. 2563 ]    
รบ 0023.3/ว1211 การเฝ้าระวังผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี RSV  [ 18 พ.ย. 2563 ]    
รบ 0023.4/ว29528 การปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  [ 18 พ.ย. 2563 ]    
รบ 0023.5/ว29508 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวามคม 2563 [ แนบ1 ]  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
รบ 0023.5/ว29507 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
รบ 0023.5/ว29413 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศู  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
รบ 0023.3/ว29475 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งงานบัญชี ประจำปี 2563  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
รบ 0023.3/ว29474 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยบนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
รบ 0023.5/ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
รบ 0023.5/ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
รบ 0023.3/ว29369 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program YLP ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
 
 
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก จ.ราชบุรี โทร : 032-265-123
รับเรื่องร้องเรียน โทร 032-265-123
จำนวนผู้เข้าชม 10,388 เริ่มนับ 3 ก.ย. 2563  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
อบต.ด่านทับตะโก

facebook
อบต.ด่านทับตะโก
อบต.ด่านทับตะโก