หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 
 
นายประกอบ จิวจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตำบล มาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลในปี พ.ศ. 2539 และเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับตะโก ตั้งอยู่เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 ตำบลด่านทับตะโก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง 50 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 172.51 ตารางกิโลเมตร หรือ 107,820 ไร่
 
  อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลป่าหวาย อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลป่าหวาย อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 
ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ตำบลป่าหวาย
อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

ตำบลด่านทับตะโก

ตำบลเบิกไพร
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ตำบลป่าหวาย อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 11,120 คน แยกเป็น
  ชาย  จำนวน 5,501 คน คิดเป็นร้อยละ 49.47
  หญิง จำนวน 5,619 คน คิดเป็นร้อยละ 50.53
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,212 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 64.46 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านด่านทับตะโก 110 104 214 73
2 บ้านด่านทับตะโกใน 87 79 166 47
3 บ้านทุ่งกระถิน 476 509 985 238
4 บ้านห้วยท่าช้าง 547 579 1,126 313
5 บ้านหนองสีนวล 527 477 1,004 299
6 บ้านหุบพริก 208 233 441 143
7 บ้านทุ่งเหียง 375 379 754 235
8 บ้านโกรกสิงขร 190 169 359 127
9 บ้านเก่ากระเหรี่ยง 152 156 308 103
10 บ้านท่าครูเทียน 206 189 395 104
11 บ้านเกาะมะซาง 407 466 873 278
12 บ้านลำทรายใหญ่ 449 472 921 252
13 บ้านท่าอีปะ 302 285 587 158
14 บ้านสวนไกลบ้าน 85 87 172 50
15 บ้านท่ามะเดื่อ 243 234 477 117
16 บ้านหนองคัน 223 208 431 149
17 บ้านโปร่งแก 186 233 419 106
18 บ้านหุบกระท้อน 250 246 496 151
19 บ้านหนองครก 215 242 457 128
20 บ้านเตาสี่ลูก 263 272 535 141
รวม 5,501 5,619 11,120 3,212
** (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561) **
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย