หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 
 
นายประกอบ จิวจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำไร่ผัก ไร่อ้อย
ไร่ข้าวโพด มันสำปะหลัง ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง
ภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสภาพดิน เป็นดินปนทรายค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับทำการเกษตร ที่ดินใส่วนใหญ่เป็นที่ราชพัสดุและเขตปฏิรูปที่ดิน มีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่านได้แก่ แม่น้ำลำภาชี
 
ภูมิอากาศ
     
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
  ฤดูร้อน เริ่ม เดือน ก.พ. - พ.ค.
  ฤดูฝน เริ่ม เดือน มิ.ย. - ต.ค.
  ฤดูหนาว เริ่ม เดือน พ.ย. - ม.ค.
 
การคมนาคม
การคมนาคมขนส่ง ใช้เส้นทางรถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3274 เป็นเส้นทางจากอำเภอจอมบึง ไปยังตำบลด่านทับตะโก มีรถโดยสารประจำทางสายราชบุรี - ด่านทับตะโก วิ่งผ่าน มีสะพาน 1 สะพาน กว้าง 9 เมตร ยาว 140 เมตร ข้ามแม่น้ำลำภาชี
ไฟฟ้าในตำบล
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก การจัดการด้านการไฟฟ้าเป็นหน้าที่รับผิดชอบ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี อบต.ด่านทับตะโก มีหน้าที่เพียงรับผิดชอบในด้านการติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามจุดต่าง ๆ เท่านั้น ซึ่งปัจจุบัน ในตำบลประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ยังไม่ครบทุกครัวเรือน
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     
ประชาชนในตำบลนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.97 และนับถือศาสนาอื่น ร้อยละ 0.03
มีวัด จำนวน 4 แห่ง
  วัดทุ่งกระถิน หมู่ที่ 3
  วัดหนองสีนวล หมู่ที่ 5
  วัดโกรกสิงขร หมู่ที่ 8
  วัดพรหมธรรมนิมิต หมู่ที่ 16
สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง
  สำนักสงฆ์บ้านห้วยท่าช้าง หมู่ที่ 4
  สำนักสงฆ์หุบพริก หมู่ที่ 6
  สำนักสงฆ์เขาน้อยบุญทวี หมู่ที่ 11
  สำนักสงค์ท่าอีปะ หมู่ที่ 13
 
การสื่อสารในตำบล
  โทรศัพท์ ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ห่างจกตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไปทางทิศใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร
การท่องเที่ยว
ในพื้นที่ส่วนใหญ่ อบต.ด่านทับตะโกเป็นตลาดและชุมชน จึงไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ มีเพียงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่ประชาชนนิยมไปพักผ่อนคือ บริเวณสระน้ำลำทรายใหญ่ และลำทรายน้อย ฝายบ้านทุ่งกระถิน
 
การศึกษาในตำบล
     
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 คน
    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (104) บ้านทุ่งกระดิน
    โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง
    โรงเรียนบ้านหนองสีนวล
    โรงเรียนบ้านหุบพริก
    โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
  โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน 1 แห่ง
    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (104) บ้านทุ่งกระถิน (มัธยมศึกษาปีที 1-3)
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 5 แห่ง
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกระถิน
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยท่าช้าง
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสีนวล
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหุบพริก
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกสิงขร
 
ประปาในตำบล
 
ด้านการประปาอยู่ในความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ตำบลด่านทับตะโก ซึ่งบริการน้ำประปาให้แก่ประชาชนเขตหมู่บ้าน ประชาชนมีน้ำประปาใช้ยังไม่ครบทุกครัวเรือน ซึ่ง อบต.ด่านทับตะโก กำลังดำเนินการจัดบริการระบบประปา ให้กับประชาชนในตำบลให้ครบทุกครัวเรือน
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 032-265-123
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย